Companhia Brasileira de Distribuiao Nederland B: uittreksel van de notulen van de vergadering van de financiële raad – formulier 6-K

Companhia Brasileira de Distribuiao Nederland B: uittreksel van de notulen van de vergadering van de financiële raad – formulier 6-K

Vorm 6-K

Beveiligingen en Uitwisselingen Commissie
Washington, D.C. 20549

Rapport van buitenlandse particuliere aanbieder

Overeenkomstig Regel 13a-16 of 15d-16
Effectenbeurswet van 1934

Tegen januari 2023

Braziliaans distributiebedrijf
(Vertaling van de naam van de registrant in het Engels)

gem. Brigadegeneraal Luis Antonio,
3142 São Paulo, SP 01402-901
Brazilië
(Adres van de belangrijkste administratieve kantoren)

(Geef met een vinkje aan of deponeringen of jaarverslagen zijn ingediend onder formulier 20-F of formulier 40-F)

Formulier 20-F X Vorm 40-F

(Geef met een vinkje aan of de registrant een papieren formulier 6-K indient, zoals toegestaan ​​door Regulation ST.
101(b)(1)):

Ja nee X

(Geef met een vinkje aan of de registrant een papieren formulier 6-K indient, zoals toegestaan ​​door Regulation ST.
101(b)(7)):

Ja nee X

(Geef met een vinkje aan of de registrant door het verstrekken van informatie op dit formulier informatie verstrekt aan de Commissie overeenkomstig Rule 12g3-2(b) onder de Securities Exchange Act van 1934.)

Ja nee X

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃO

Een beursgenoteerd bedrijf met een erkend bedrijf

CNPJ/ME nr. 47.508.411/0001-56

NIER 35.300.089.901

Samenvatting van de notulen van de vergadering van de financiële raad

Gehouden op 9 januariE2023

1.Datum, tijd en plaats: 9 januariE2023, om 16.00 uur, op het hoofdkantoor van Companhia Brasileira de Distribuição (“Bedrijf“), aan de Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nr. 3.142, stad São Paulo, staat São Paulo.

2.Het leiden van de vergadering: Voorzitter: Dhr. Christophe Hidalgo; Secretaris: Mvr. Aline Pacheco Pelusio.

3.Bel om te bestellen en te bezoeken: Gesprek kwijtgescholden onder Sectie 6EParagraaf 4E, Intern Reglement van de Raad van Financiën. Alle leden van de Raad van Financiën waren aanwezig, namelijk de heren Lipano Barroso, Eric Avesary Martins en Doris Beatriz Franza Wilhelm.

READ  Cricbuzz.com ziet een dramatische gelijkspel voor Nederland tot het einde van de T20 driehoekige serie

4.Agenda: Analyse en bespreking van het managementvoorstel dat moet worden voorgelegd aan aandeelhouders ter bespreking op de buitengewone aandeelhoudersvergadering: (i) verhoging van het maatschappelijk kapitaal tot R$ 2.605.397.776,43 (twee miljard zeshonderd en vijf miljoen driehonderd zevenennegentigduizend zeven honderdzesenzeventig reais en drieënveertig cent), door kapitalisatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen; en (ii) om het aandelenkapitaal te verminderen met R$ 7.133.404.372,71 (zeven miljard honderddrieëndertig miljoen vierhonderdvierduizend driehonderdtweeënzeventig reais en eenenzeventig cent), de overdracht van aandelen die toebehoren aan de Bedrijf uitgegeven door Almacenes Éxito SA (“Beheer voorstel“).

5.Resoluties: Er werd aangekondigd dat het werk was begonnen en de vergadering van de Raad van Financiën was begonnen. Volgens artikel 163, item III van wet 6.404/1976 (“Braziliaans ondernemingsrecht“) en in de veronderstelling dat de Vennootschap van plan is haar maatschappelijk kapitaal te herkapitaliseren, kwamen de leden van het Financieel Comité bijeen om het beheersvoorstel te bestuderen en brachten zij het bijgevoegde advies uit.

6.Goedkeuring en ondertekening van deze notulen: Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering geschorst en worden deze notulen opgemaakt. Daarna wordt de vergadering hervat en worden deze notulen door alle aanwezigen gelezen, goedgekeurd en ondertekend. São Paulo, 9 januari 2023. VoorzitterChristophe Hidalgo; Secretaris: Mvr. Aline Pacheco Pelusio. Leden van de financiële raad waren aanwezig: de heren Lipano Barroso, Eric Aversari Martins en Doris Beatriz Franza Wilhelm.

Ik verklaar hierbij voor relevante doeleinden dat dit een uittreksel is van de notulen die zijn opgenomen in het relevante bedrijfsboek overeenkomstig artikel 130, paragraaf 3 van de Braziliaanse vennootschapswet.

READ  Tafel-LNG-tankers op weg naar Groot-Brittannië, België en Nederland

Aline Pacheco Pelusio

Secretaris

Bijlage bij de notulen van de vergadering van de financiële raad van Companhia Brasileira de Distribuição op 9 januariE2023

Advies van de Raad van Financiën

Leden van de Fiscale Raad van Companhia Brasileira de Distribucio (“Bedrijf“), ondergetekende, die aan zijn verplichtingen heeft voldaan en overeenkomstig artikel 163, punt III van wet nr. 6.404 van 15 december 1976, zoals gewijzigd (“Braziliaans ondernemingsrecht“), op basis van het onderzoek van het managementvoorstel van deze datum, werd unaniem beslist om voorstellen voor te leggen aan de aandeelhoudersraadpleging op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap: (i) om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen in de bedrag van R$ 2.605.397.776,43 (twee miljard zeshonderdvijf miljoen driehonderdzevenennegentigduizend zevenhonderdzesenzeventig reais negenenvijftig-drie cent), door kapitalisatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen; en (ii) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhogen tot R$ 7.133.404.372,71 (zeven miljard honderddrieëndertig miljoen vierhonderdvierduizend driehonderdtweeënzeventig reais en eenenzeventig cent) overeenkomstig artikel 173 van de Braziliaanse vennootschapswet . . , door de levering van 1.080.556.276 (een miljard tachtig miljoen vijfhonderd zesenvijftigduizend tweehonderd zesenzeventig) gewone aandelen in het bezit van Almacenes Éxito SA e Company, aan haar aandeelhouders, het aantal van hun respectieve aandelenbelangen in het kapitaal van de Vennootschap. Tegen een tarief van .

São Paulo, 9 januariE2023.

________________________________________

________________________________________

Eric Avesary Martins

Libanese Barroso

________________________________________

Doris Beatrice Franca Wilhelm

handtekeningen

Overeenkomstig de vereisten van de Securities Exchange Act van 1934 heeft de Registreerder deze verklaring namens hem laten ondertekenen door ondergetekende.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃO

Datum: 9 januari 2023

Door: /s/Marcelo Pimentel

Naam:

Marcelo Pimentel

Titel:

Directeur

Door: /s/ Guillaume Marie Didier Kruis

Naam:

Guillaume Marie Didier Kruis

Titel:

Medewerker Investor Relations

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze verklaringen zijn verklaringen die geen historische feiten zijn en evalueren de huidige visie van het management en toekomstige economische omstandigheden, industrieomstandigheden, bedrijfsprestaties en financiële resultaten. “verwacht”, “gelooft”, “schat”, “anticipeert”, “projecteert” en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover ze betrekking hebben op het bedrijf, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Voorbeelden van toekomstgerichte verklaringen zijn onder meer de verklaring of betaling van dividenden, de uitvoering van de belangrijkste bedrijfs- en financieringsstrategieën en investeringsplannen, de richting van toekomstige activiteiten en factoren of trends die de financiële toestand, kasstroom of bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van het management en zijn onderhevig aan tal van risico’s en onzekerheden. Er kan geen garantie worden gegeven dat verwachte gebeurtenissen, trends of resultaten daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De verklaringen zijn gebaseerd op een aantal aannames en factoren, waaronder algemene economische en marktomstandigheden, industriële omstandigheden en operationele factoren. Wijzigingen in dergelijke aannames of factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *