Voor de regionale economische ontwikkeling in Nederland is een nieuwe koers nodig – Amsterdam en Braenpoort bewijzen het

Voor de regionale economische ontwikkeling in Nederland is een nieuwe koers nodig – Amsterdam en Braenpoort bewijzen het

Nederland staat voor een economische uitdaging. De arbeidsproductiviteit stagneert en de regionale verschillen zijn aanzienlijk. Groot-Amsterdam en Brajnepoort Eindhoven laten zien dat de verschuiving naar meer productiesectoren vruchten afwerpt. Beleid dat inspeelt op de unieke sterke punten van elke regio kan de nationale economie een impuls van 6% geven. Een structurele regionale aanpak is van cruciaal belang voor de toekomstige inkomsten van Nederland, zo schrijven economen van RaboResearch In hun studies Regionale verschillen in productiviteitsgroei vandaag gepubliceerd.

Waarom is dit belangrijk?

Amsterdam en Braijnport laten zien wat er nodig is om als land economische groei te realiseren. De nadruk moet vooral liggen op sectoren met een hoge productiviteit.

Regionaal econoom Floris John Sander zegt dat de arbeidsproductiviteit laat zien hoe efficiënt arbeid is in het leveren van diensten of goederen. “De groei is al tientallen jaren aan het afnemen. Tussen 2010 en 2022 bedroeg dit 0,5 procent per jaar, vergeleken met 1,5 procent tussen 1990 en 2000. Deze neerwaartse trend is vooral zorgwekkend in Nederland vanwege de vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking die essentieel is voor de groei van de arbeidsproductiviteit. Voor de internationale concurrentiekracht van Nederland.”

Amsterdam en Braenpoort zijn bijzondere groeigebieden

In het onderzoek nemen economen de productiviteit van veertig Nederlandse regio's onder de loep. Sander: “In vrijwel alle regio’s zien we een verschuiving in de werkgelegenheid van sectoren met een hoge productiviteit naar sectoren met een lage productiviteit. Dit belemmert de groei van de arbeidsproductiviteit. Met uitzondering van Groot-Amsterdam en Brajnepoort Eindhoven verschuift de werkgelegenheid van minder productieve gebieden naar productievere sectoren. Dit verklaart waarom de arbeidsproductiviteit in die gebieden sneller groeit.”

READ  Namibië Nederland Denemarken | Wereldnieuws

De opmerkelijke voorbeelden van Groot-Amsterdam en Breenpoort Eindhoven laten zien wat mogelijk is: de verschuiving van de werkgelegenheid van laagproductieve naar hoogproductieve sectoren vergroot zowel de productiviteitsgroei als de werkgelegenheid in deze regio’s. Dit is een belangrijke les voor andere regio's die onderontwikkeld zijn en op zoek zijn naar economische vooruitgang. ‘Als de arbeidsproductiviteit de helft van het Nederlandse gemiddelde zou zijn, suggereren de onderzoekers dat de Nederlandse economie met 6 procent zou groeien. Dit onderstreept het belang van een regionale aanpak. Er is nog veel onbenut potentieel. Door te focussen op de uitdagingen en kansen in regio’s die momenteel wat onderontwikkeld zijn, kunnen die regio’s ook veel bijdragen.”

Regionale verschillen in arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit mag niet worden onderschat; Het is een belangrijke factor voor het verdienvermogen van Nederland en bepaalt hoe efficiënt een economie omgaat met arbeid en kapitaal. Verschillen tussen regio's worden voornamelijk verklaard door de regionale omstandigheden waarin bedrijven voortkomen, zoals de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers, de aanwezigheid van kennisinstellingen en infrastructuur. Deze factoren staan ​​bekend als de “Acht Raderen van Economische Groei” en zijn essentieel om de regionale economische groei te stimuleren.

Onlangs heeft het kabinet een plan geformuleerd Eén van de economische groeimotoren van Nederland, Brainport Eindhoven, vergt een grote (eenmalige) investering. “In ons onderzoek komt deze regio naar voren als een uitzonderlijke groeizone. We laten echter ook de noodzaak zien van structureel regionaal economisch beleid.

De noodzaak van een gericht economisch beleid

Volgens de onderzoekers vraagt ​​dit alles om een ​​aanpassing waarbij beleidsmakers zich niet alleen richten op de nationale economie als geheel, maar ook op het potentieel van individuele regio’s. De nadruk moet liggen op het bevorderen van productievere sectoren en het aantrekken en behouden van talent om de productiviteit en economische welvaart te vergroten.

De toestand van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft ook invloed op de economische toekomst van het land. Volgens eerder onderzoek van Rabo-Research is de arbeidsmarkt krap en zal de bijdrage van de arbeidsinput aan de economische groei naar verwachting tot 2025 aanzienlijk blijven met gemiddeld 0,9% per jaar. Dit biedt kansen voor economische groei op de korte termijn, maar na 2025 zal de bijdrage van arbeid aan de groei naar verwachting licht negatief worden. Het verbeteren van de arbeidsproductiviteit is essentieel voor de toekomstige economische groei.

Beleid dat het arbeidsaanbod vergroot, de belastingen op arbeid verlaagt en het belastingstelsel vereenvoudigt, kan de arbeidsmarkt helpen stimuleren. Volgens de Rabobank zijn het aantrekken van kennismigranten en het stimuleren van een hogere arbeidsparticipatie andere initiatieven die de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen versterken.

Flexibiliteit en de toekomst van werk

De toekomst van de arbeidsmarkt is onzeker en wordt bepaald door verschillende factoren zoals automatisering, digitalisering en flexibiliteit van werk. In het rapport ‘Reshaping Work’ schetst PwC vier scenario’s voor de Nederlandse arbeidsmarkt in 2025. De keuzes van werkgevers met betrekking tot flexibel werken en het tempo van de ‘vaardigheidsverandering’ zullen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van deze toekomst.

READ  Prinses Alexia uit Nederland springt in het oog in een Franse jurk

Een snelle transitie van vaardigheden, door het leren van nieuwe digitale vaardigheden, zal een positieve impact hebben op de arbeidsproductiviteit en de economie als geheel. Het verbeteren van de vaardigheden van werknemers, inclusief flexwerkers en zelfstandigen, kan leiden tot concurrentievermogen en hogere uurlonen. Volgens PwC onderstreept dit het belang van investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *