Snel overzicht: Economische en financiële sancties in Nederland

Snel overzicht: Economische en financiële sancties in Nederland

Economische en financiële sancties

Tegoeden bevriezen

Onder welke omstandigheden kan iemand in uw rechtsgebied onderworpen worden aan bepalingen inzake de bevriezing van tegoeden? Welke transacties worden in uw rechtsgebied doorgaans beperkt door bepalingen inzake de bevriezing van tegoeden?

Een bevriezing van tegoeden is een gerichte sanctie die door een EU-verordening (vaak gebaseerd op een resolutie van de VN-Veiligheidsraad) wordt opgelegd aan personen en entiteiten die deel uitmaken van of geassocieerd zijn met de regeringen van niet-EU-lidstaten en die verantwoordelijk worden geacht voor ernstige menselijke misdrijven. mensenrechtenschendingen, of wier activiteiten de democratie of de rechtsstaat in het betreffende land ernstig ondermijnen. Het doel van de bevriezing van tegoeden is om te voorkomen dat deze personen en entiteiten hun schadelijke activiteiten financieren.

Ook kan Nederland een bevriezing van tegoeden opleggen als specifieke beperkende maatregel tegen personen en entiteiten in de strijd tegen terrorisme en terrorismefinanciering. Met uitzondering van personen die op de nationale sanctielijst voor terrorisme staan, heeft Nederland geen eenzijdige bevriezing van tegoeden of sancties opgelegd. Alle bevriezingen van tegoeden waarvan bedrijven in Nederland op de hoogte moeten zijn, zijn gebaseerd op EU-regelgeving.

Het bevriezen van tegoeden is de meest voorkomende vorm van financiële sancties en bestaat doorgaans uit twee componenten:

  • Toezegging om de activa en gelden van op de lijst genoemde personen of entiteiten te bevriezen; En
  • Verbod op het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen ten behoeve van aangewezen personen of entiteiten.

Een bevriezing van tegoeden verhindert elke overdracht, wijziging of gebruik van fondsen en activa en sluit daarom feitelijk alle zakelijke transacties met aangewezen personen of entiteiten uit.

Algemene uitzonderingen en vrijstellingen

Zijn er in uw rechtsgebied uitzonderingen of algemene uitzonderingen op de bepalingen inzake de bevriezing van tegoeden?

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (in Nederland voornamelijk het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) kunnen toestemming geven voor het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of bepaalde tegoeden vrijgeven of beschikbare economische middelen, naar gelang zij passend achten. Als de situatie in kwestie overeenkomt met een of meer van de uitzonderingen op de bevriezing van tegoeden waarin de toepasselijke EU-regelgeving voorziet.

READ  FedEx schetste zojuist een verontrustend beeld van de arbeidsmarkt

Deze uitzonderingen omvatten doorgaans het voorzien in de basisbehoeften (zoals voedsel, huur, medicijnen of medische behandeling) van op de lijst geplaatste personen en hun familieleden, het betalen van kosten in verband met het verlenen van juridische diensten, of wanneer activa nodig zijn om uitzonderlijke uitgaven of humanitaire doeleinden te dekken. .

In november 2022 Begrotingstoespraak In een toespraak voor het Nederlandse parlement heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven dat de gebruikelijke uitzonderingen op de bevriezing van tegoeden waarin de toepasselijke EU-regelgeving voorziet, mogelijk onvoldoende zijn gezien de lange duur van de sancties, vooral als het gaat om indirect getroffen bedrijven. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in dit verband aangegeven de noodzaak te onderkennen om de mogelijkheid te onderzoeken om het beheer van enkele bevroren tegoeden van in Nederland aangewezen rechtspersonen onder (rechterlijk) toezicht te plaatsen.

Lijst met beoogde individuen en entiteiten

Houden de relevante sanctieautoriteiten in uw rechtsgebied een lijst bij van personen en entiteiten die verboden zijn op grond van beperkingen voor de bevriezing van tegoeden?

De enige landspecifieke lijst in dit verband is de Nationale Terrorisme Sancties Lijst. Voor alle andere personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkingen voor de bevriezing van tegoeden, verwijzen de bevoegde Nederlandse autoriteiten doorgaans naar Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU.

Andere beperkingen

Welke andere beperkingen zijn van toepassing onder het economische en financiële sanctieregime in uw rechtsgebied?

Andere beperkingen die in Nederland van toepassing zijn, zijn opgelegd door de Europese Unie. Naast de bevriezing van tegoeden heeft de EU ook een verbod ingesteld op investeringen in, leningen aan of verzekeringen voor bepaalde sectoren (bijvoorbeeld het verstrekken van leningen voor de installatie van nieuwe energiecentrales om elektriciteit te produceren in Syrië) en een verbod op import- of exportfinanciering . Van specifieke goederen.

READ  Atico, Okwu voor de PDP Diaspora Summit in de Verenigde Staten

Het verbod op investeringen, leningen en verzekeringsdiensten heeft betrekking op Noord-Korea, Syrië, Rusland, Oekraïne (de Krim, Sebastopol en gebieden die niet onder controle staan ​​van de Oekraïense regering) en Wit-Rusland, en kan worden gecontroleerd op de EU-sanctiekaart. Het verbod op het financieren van de import of export van bepaalde goederen is in principe een aanvullende maatregel op de bestaande handelsbeperkingen voor de betrokken landen.

Licentie – Toepassingsgebied

Zijn de relevante sanctieautoriteiten in uw rechtsgebied bevoegd om een ​​vergunning af te geven om activiteiten toe te staan ​​die economische en financiële sancties zouden schenden? Zo ja, wat is dan de omvang van hun vergunningsbevoegdheden en onder welke omstandigheden kunnen zij een vergunning afgeven?

Op grond van de EU-regelgeving zijn de nationale autoriteiten van de EU-lidstaten bevoegd om vergunningen af ​​te geven om activiteiten toe te staan ​​die in beginsel verboden zijn onder het toepasselijke sanctieregime, zolang dat regime de mogelijkheid biedt om van de beperkingen ervan af te wijken.

In Nederland is de bevoegde autoriteit met betrekking tot vergunningen en ontheffingen met betrekking tot economische en financiële sancties in beginsel het Ministerie van Financiën.

Licenties – Aanvraagproces

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een ontheffingsvergunning? Wat is de typische termijn voor het verlenen van een licentie?

In de regel moeten aanvragen voor ontheffingen en vergunningen schriftelijk worden ingediend en zoveel mogelijk gedocumenteerd. Het bevoegd gezag toetst de aanvraag aan de eisen voor ontheffing of vergunning onder het geldende EU-sanctieregime.

In het Nederlandse bestuursrecht is vastgelegd dat het bevoegd gezag binnen acht weken na indiening op de aanvraag moet beslissen. Als dit niet mogelijk is, moet de autoriteit de aanvrager hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de redenen voor de vertraging en een indicatie wanneer het besluit naar verwachting zal worden afgegeven. Het is niet ongebruikelijk dat de Nederlandse autoriteiten aanvragen (veel) sneller afhandelen, vooral wanneer de aanvrager uitlegt dat de zaak urgent is. Complexe aanvragen duren doorgaans langer om te verwerken.

READ  India en Nederland werken samen aan klimaat, defensie en economie: president Kovind

Dichter bij de autoriteiten komen

In hoeverre kunnen relevante sanctieautoriteiten worden benaderd om vergunningsaanvragen of vragen over de naleving van economische en financiële sancties te bespreken?

De toepasselijke wetgeving voorziet doorgaans niet in enige formele interactie of overleg met de bevoegde autoriteiten. Het is echter aanbevolen en gebruikelijk om in een vroeg stadium (zelfs vóór het indienen van de aanvraag) contact op te nemen met de relevante autoriteiten om alle relevante informatie over de toekomstige transactie te verstrekken en om feedback van de autoriteiten te ontvangen over eventuele definitieve praktische vereisten die zij hebben. Dit zal doorgaans een efficiënte verwerking van de bestelling vergemakkelijken en onnodige vertragingen voorkomen.

In de regel zijn de Nederlandse autoriteiten responsief en coöperatief, hoewel er af en toe vertragingen kunnen optreden als gevolg van de hoge werkdruk van de autoriteiten onder bepaalde sanctieregimes (bijvoorbeeld met betrekking tot de EU-Russische sancties).

In principe is het Sanctieteam van de Directie Financiële Markten van het Ministerie van Financiën verantwoordelijk voor vergunningsaanvragen en onderzoeken met betrekking tot financiële sancties. De beste manier om het eerste contact met dit team tot stand te brengen, is door een e-mail te sturen [email protected].

Rapportage vereisten

Welke rapportagevereisten zijn van toepassing op bedrijven die activa aanhouden die zijn bevroren onder sancties?

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn de twee toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de naleving van financiële sancties. Bedrijven (voornamelijk financiële instellingen) zijn op grond van artikel 10 van het Wetboek van Strafrecht 1977 verplicht een melding te doen bij de autoriteit waarmee zij verbonden zijn. De meldingsplicht treedt in werking indien de zakelijke relatie is aangegaan met een natuurlijke persoon of natuurlijke entiteit die door toepasselijke wetgeving is aangewezen. financiële sancties.

De meeste financiële instellingen – waaronder wisselbureaus, kredietbureaus (zakelijke dienstverleners) en verzekeringsmaatschappijen – moeten rapportages aan DNB verstrekken. Beleggingsdienstverleners, institutionele beleggers en collectieve beleggingsinstellingen moeten zich melden bij de AFM.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *