Drie oproepen voor de Nederlandse economie in 2024 | voorwaarde

Drie oproepen voor de Nederlandse economie in 2024 |  voorwaarde

1

De Nederlandse economie komt uit de recessie

De Nederlandse economie zal naar verwachting uit een gematigde recessie komen die tot nu toe drie kwartalen heeft geduurd. De toekomstgerichte indicatoren van de bedrijfsactiviteit zijn verbeterd, terwijl consumenten de laatste tijd optimistischer zijn geworden. De detailhandelsverkopen in oktober lijken al te bevestigen dat hogere lonen in combinatie met een lagere inflatie zich vertalen in een terugkeer naar groei van niet alleen de nominale consumentenbestedingen in het vierde kwartaal van 2023, maar ook van de groei van het consumptievolume. De koopkrachtstijging zet door tot 2024, waarna de overheid ook zal bijdragen aan het verhogen van het netto inkomen, bijvoorbeeld door een verdere verhoging van het minimumloon en de daarmee samenhangende ouderdoms- en sociale uitkeringen.

Mede dankzij de verbeterende consumptieverwachtingen zal de Nederlandse economie in 2024 naar verwachting met een bescheiden 0,7% groeien, na een economische recessie in 2023 (0,2%). De grootste bijdrage aan de economische groei in 2024 zal naar verwachting echter van de overheid komen. Demografische en politieke interventies leiden tot hogere overheidsuitgaven. De verwachting is dat de vertraging van de wereldeconomie zal samenvallen met een gematigde ontwikkeling van de export van Nederlandse bedrijven. Dalende vraagverwachtingen en stijgende financieringskosten leiden tot een inkrimping van de investeringen. Hoewel de recessie voorbij is, wordt daarom verwacht dat het groeitempo de komende periode onder het langetermijnpotentieel van het land zal blijven.

meer informatie

Voor onze Nederlandse lezers wijzen wij erop Hier is de meer gedetailleerde Outlook 2024 (Gepubliceerd op 30 november 2023).

De terugkeer van de consumptiegroei maakt een einde aan de Nederlandse recessie

Uitgaven* als indicator, waarbij het vierde kwartaal van 2019 = 100

Bron: Macrobond, ING Research-prognoses vanaf Q4 2023. *Seizoensgecorrigeerde en constante prijzen

2

De spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt is niet snel weggenomen

De eerdere krimp in 2023 en de lager dan waarschijnlijke groei in de komende periode, gekoppeld aan een toename van het aantal faillissementen en bedrijfsuittredingen (nu de IRS niet-levensvatbare bedrijven heeft gedwongen de belastingaanslag te betalen die was uitgesteld als onderdeel van de Covid-19-crisis) steunprogramma) verzwakken de vraag naar werknemers om… Enigszins. Dit blijkt duidelijk uit de werkgelegenheidsprognoses van bedrijven.

De werkgelegenheidsverwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven verslechterden, maar bleven dicht bij het langjarig gemiddelde

Werkgelegenheid* Prognose** voor bedrijven in de komende drie maanden

Bron: Europese Commissie, berekeningen van ING Research

Wij zijn echter van mening dat dit zich niet zal vertalen in een zeer significante stijging van de werkloosheid. We verwachten dat de rente gematigd zal stijgen tot een nog steeds relatief laag cijfer van 4,2% in 2024. Hoewel de werkgelegenheidsverwachtingen voor bedrijven zijn gedaald, blijven ze iets boven het langetermijngemiddelde, wat kan duiden op enig arbeidshamstergedrag en gematigd optimisme over een terugkeer naar de arbeidsmarkt. groei van de vraag.. Bovendien zullen het vergrijzende en expansieve beleid van de overheid, zoals investeringen in het groener maken van de economie en defensie, de impact van claims van de semi-publieke sector op de arbeidsmarkt vergroten.

3

De inflatie daalde tot onder de 2%, hoewel de kerninflatie nog niet het gebruikelijke niveau heeft bereikt

In 2024 is het duidelijk dat de prijsdruk zal afnemen vergeleken met 2023, toen de CPI-consumptieprijsinflatie nog steeds hoog was (4,2%). Items die de inflatie in 2024 zullen verminderen ten opzichte van 2023 zijn onder meer voedsel, transport, transportdiensten, horecadiensten en onderwijs. Hoewel lager dan in 2023, zal de energierekening ook in 2024 de inflatie verlagen, ondanks het einde van het energieprijsplafond. Deze keer is de negatieve bijdrage aan de energierekening afkomstig van belastingverlagingen en lagere prijzen op de internationale groothandelsmarkt voor energie.

Als zodanig zal de totale HICP-inflatie naar verwachting dalen tot een relatief “normale” 2% in 2024. De kerninflatie – stijgende prijzen onder volatiele goederen zoals voedsel en energie – zal met 3,4% op een ongewoon hoog niveau blijven. , maar daalt ook vanaf een hoogtepunt van 6,5% in 2023. De verwachte vertraging van de stijging van de loonkosten zal uiteindelijk de diensteninflatie in 2024, een deel van de kerninflatie, helpen terugdringen, maar de verwachting is dat dit slechts geleidelijk zal gebeuren. Bovendien zijn de verwachtingen van bedrijven buiten de dienstensector ten aanzien van hun verkoopprijzen de laatste tijd weliswaar aanzienlijk gedaald, maar liggen ze in het verleden nog steeds iets hoger dan gemiddeld.

Consumentenprijsinflatie in Nederland daalt onder de 2%

Verandering van de geconsolideerde consumentenprijsindex op jaarbasis in procenten en bijdragen in procenten

Bron: Macrobond, voorspellingen vanaf 2023 van ING Research