Accenture voltooit overname van Cynthia in Nederland, België en Bulgarije | pa

New York – (BUSINESS WIRE) – 2 september 2022 –

Accenture (NYSE: ACN) heeft de overname van Centia’s activiteiten in Nederland, België en Bulgarije afgerond. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland Cynthia De groep biedt cloudadvies- en leveringsdiensten, waaronder hybride en multi-cloudstrategie, cloudtransformatie en migratie.

Deze pagina vereist JavaScript.

JavaScript is vereist om premium content te kunnen lezen. Doe het alstublieft in de browserinstellingen.

kAm%9:D AC6DD C6 = 62D6 762EFC6D > F = E: > 65: 2]’: 6H E96 7F == C6 = 62D6 96C6i k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^[email protected]>6^a_aa_h_`__dfcf^6? ^ Q C6 = lQ? @7 @ == @HQm9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^[email protected]>6^a_aa_h_`__dfcf^6? ^k^2mk^Am

kAmp446? EFC6 92D 4 @> A = 6E65: ED 24BF: D: E: @? @7$6? E: 2’D 3FD:? 6DD6D:? E96} 6E96C = 2? 5 dagen[ q6=8:F> 2?5 qF=82C:2] W! 9 @ E @ i qFD:? 6DD (: C6Xk^Am

kAm% 96 24BF: D: E: @?[ k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6][email protected]>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTau? 6HDC>]2446? EFC6]4 @> Tau? 6HDTau2446? EFC6\[email protected]\24BF: C6\D6? E: 2 \:? \ E96 \? 6E96C = 2? 5D \ 36 = 8: F > \ 2? 5\3F=82C:2\[email protected]\[email protected]=DE6C\:? 7C2DECF4EFC6 \ 6? 8:? 66C:? 8\42A23:=:E:6D\[email protected]\E96\[email protected]\[email protected]? E:? FF>]9E>U2>Aj6D966EldagdcaefU2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_h_`__dfcfU2> Aj = 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ClAC6G: @FD = JZ2 ?? @ F? 465U2> Aj:? 56IlaU2>Aj>5dlgec_d`gfdh`27e2b7faf2ffa6QQae = l? @7 @== @HQ D92A6lQC64EQmAC6G: @fd = J 2 ?? @ F? 465k^2m @? pF8FDE A[ 255D >@C6 E92? b__ [email protected] DA64:2=:DED [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:? 6DDH: C6][email protected]>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEADTbpTauTauHHH]2446? EFC6]4 @> TauFD \ 6? TauD6CG: 46DTau4 = @ f5 \:? 56IU2>Aj6D966EldagdcaefU2>Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_h_`__dfcfU2> Aj = 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @Clp446? EFC6Zr = @F5Zu: CDEU2 > Aj:? 56IU2>Ajf_24` h6346`2hbghd3fc77Q C6 = lQ? @7 == @HQ D92A6lQC64EQmp446? EFC6 r = @F5 u: CDEk^2m[ [email protected]=DE6C:?8 p446?EFC6’D 42A23:=:E:6D [email protected] [email protected]:56 6?5\[email protected]\6?5 [email protected] :?7C2DECF4EFC6 D6CG:46D [email protected] AF3=:4[ AC:G2E6 2?5 [email protected]:8? [email protected]]k^am

READ  10x dichtheidsverbetering, tot 50% meer logische schaling en latere schaling van siliciumtransistors

kAmQp446? EFC6 r = @ F5 u: CDE’D AC:C: EJ: DE @ 96 = A 4 ​​​​=: 6? ED H: E9 E @ E2 = 6? E6CAC: D6 C6:? G6? E: @? 3J 3F: = 5:? 8 E96: C 5: 8: E2 = 4 @ C6[ @AE:>:K:?8 @A6C2E:@?D 2?5 2446=6C2E:?8 [email protected][” D2:5 z2CE9:< }2C2:?[ [email protected]= =625 [email protected] p446?EFC6 [email protected] u:CDE] p55:?8 E96$6?E:2 E62>6IA2?5DFC>:8C2E:@?2?5>@56C?: K2E:@?42A23:=:E:6d[ 2?5 7FCE96C 6BF:AD FD [email protected] 96=A [email protected]>A2?:6D @AE:>:K6 E96:C [email protected]<[email protected] [email protected] E96 [email protected] [email protected]?E:?FF>]”k^am

kAm # @ J x <:? <[ =625 [email protected] p446?EFC6 [email protected] u:CDE }6E96C=2?5D[ 25565[ “%96 24BF:D:E:@? @7 $6?E:2’D 3FD:?6DD :? E96 }6E96C=2?5D[ q6=8:F> 2?5 qF=82C:2 6?92?46D @FC 42A23:=:E:6D :? [email protected][ A2CE:4F=2C=J [email protected]?5 9J3C:5 [email protected] 2?5 [email protected]:8? [email protected]] ٪ 96 $ 6؟ E: 2 E62> ‘D 6IA6C: 6?’ 46:? E9: D 2C62 H: == 36:? G2 = F23 = 6:? 96 = A:? 8 4 =: 6? ED E @255C6DD C68: @? 2 = 52E2 AC: G24J C68F = 2E: @? D]”k^ Am

kAmp = 625:? 8 4 = @F5 4 @? DF = E:? 8 4 @> A2? J[ $6?E:2’D >2:? [email protected] [email protected][email protected]= 2?5 @AE:>:K2E:@? D6CG:46D :?4=F56 [email protected] >2?2865 D6CG:46D[ [email protected] D64FC:EJ D6CG:46D 2?5 [email protected] :?7C2DECF4EFC6 >:8C2E:@?] 6 dollar? E: 2 2 = D @ 776CD @ F?: BF6 5: 8: E2 = 6IA6C: 6? 46> @ ?: E @ C:? 8 D6CG: 46D E92E 2? 2 = JK6[ EC24< 2?5 AC65:4E 6?E6CAC:D6 2AA=:42E:@?D 2?5 [email protected] D6CG:46D [email protected]> 2? 6?5 FD6C’D A6CDA64E:G6]k^am

kAm:? 2? 4:2 = E6C>[email protected] E96 EC2? D24E: @? H6C6?E5:D4 = @D65]k^Am

kAm} @e6i$6? E: 2’D s2?: D9 3FD:? 6DD: D?E A2CE @ 7 E96 24BF: D: E: @? 2? 5H: == 4 @? E:? F6 2D 2? 😕 56A6? 56? E 3FD:? 6DDF? 56C E96 $6? E: 2 3C2? 5[ [email protected] 3J (2E6C=2?5 !C:G2E6 tBF:EJ 2D >2:? [email protected]=56C]k^am

kAmu @CH2C5 \ {<:؟ 8 $ E2E6> 6? EDk ^ Am

kAmtI46AE 7 @C E96 9:DE @C:42 =:? 7 @ C > 2E: @? 2-5 5: D4FDD: @? [email protected]? E2:? 65 96C6:?[ DE2E6>6?ED 😕 E9:D ?6HD C6=62D6 >2J [email protected]?DE:EFE6 [email protected]\[email protected]@<:?8 DE2E6>6?ED H:E9:? E96 >62?:?8 @7 E96 !C:G2E6 $64FC:E:6D {:E:82E:@? #[email protected]> p4E @7 `hhd] (@C5D DF49 2D” > 2J[” “H:==[” “[email protected]=5[” “=:<6=J[” “2?E:4:A2E6D[” “6IA64ED[” “:?E6?5D[” “A=2?D[” “[email protected];64ED[” “36=:6G6D[” “6DE:>2E6D[” “[email protected]:E:@?65[” “@[email protected]@<” 2?5 D:>:=2C 6IAC6DD:@?D 2C6 FD65 [email protected] :56?E:7J E96D6 [email protected]\[email protected]@<:?8 DE2E6>6?ED] %96D6 DE2E6 >6? ED:? [email protected] = G6 2? F>36C @ 7C: D 6? ED:? E9: D? 6HD C6 = 62D6 DA62 <@؟ = J 2D @ 7 E96 52E6 E96J H6C6> 256[ 2?5 p446?EFC6 F?56CE2<6D ?@ 5FEJ E@ FA52E6 2?J 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED >256 😕 E9:D ?6HD C6=62D6 @C E@ 4@?7@C> DF49 DE2E6>6?ED E@ 24EF2= C6DF=ED @C 492?86D 😕 p446?EFC6’D 6IA64E2E:@?D]k^am

READ  Thailand bereidt zich voor om zijn producten te tonen op Expo 2022 Floriad Almere in Nederland

kAmk6>mp3 @FE p446? EFC6k^6>mk^Am

kAmp446? EFC6: D 2 8 = @ 32 = AC @ 76DD: @? 2 = D6CG: 46D 4 @>A2? JH: E9 = 625:? 8 42A23: =: E: 6D:? 5:8: E2 =[ 4=@F5 2?5 D64FC:EJ] r@>3:?:? 8 F?> 2E4965 6IA6C: 6? 46 2? 5 DA64: 2 =: K65 D <: == D 24C @ DD> @C6E92? C_:? 5FDEC: 6D[ H6 @776C $EC2E68J 2?5 r@?DF=E:?8[ %649?@=@8J 2?5 ~A6C2E:@?D D6CG:46D 2?5 p446?EFC6 $@?8 — 2== A@H6C65 3J E96 H@C=5’D =2C86DE ?6EH@C< @7 p5G2?465 %649?@=@8J 2?5 x?E6==:86?E ~A6C2E:@?D 46?E6CD] ~FC f`_[___ A6@A=6 56=:G6C @? E96 AC@>:D6 @7 E649?@=@8J 2?5 9F>2? :?86?F:EJ 6G6CJ 52J[ D6CG:?8 4=:6?ED 😕 >@C6 E92? `a_ 4@F?EC:6D] (6> 3C246 E96 A @H6C @7492?86 E @4C62E6 G2 = F6 2?5 D92C65 DF446DD 7 @CFC 4 =:6?ED[ A6@A=6[ D92C69@=56CD[ A2CE?6CD 2?5 4@>>F?:E:6D] ‘: D: E FD 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 4ED]3FD:? 6DDH: C6]4@>^4E^r%n:5lD>2ce =:? AjFC = l9EEATbpTauTauHHH]2446? EFC6]4 @ > TauU2 > Aj6D966 EldagdcaefU2 > Aj? 6HD: E6>: 5la_aa_h_`__dfcfU2> Aj = 2? l6? \ & $ U2> Aj2? 49 @ Cl2446? EFC6]4 @ > U2 > Aj:? 56IlcU2>Ajf74 = lQ? @7 @ == @ HQ D92A6lQC64EQm2446? EFC6]4@>k^2m]k^Am

kAm’: 6H D @ FC46 G6CD: @? @? k2 9C67lQ9EEAi ^^ 3FD:? 6DDH: C6]4 @> Qm3FD:? 6DDH: C6]4 @ > k^2mik2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_h_`__dfcf^6? ^ Q C6 = lQ? @7 @ == @HQm9EEADi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_h_`__dfcf^6? ^k^2mk^am

kAmr~}%pr%i r9C:DE:? 2 | 4s @? 2 = 5k ^ Am

kAmp446? EFC6k^am

kAmZ` c`d dbf fhhfk ^ am

kAmk2 9C67lQ>2: = E @ i49C: DE:? 2]> 45 @? 2 = 5o2446? EFC6]4 @> Qm49C: DE:? 2]> 45 @? 2 = 5o2446? EFC6]4@>k^2mk^am

kAmzt * (~ #si} t (* ~ #z qt {vx & | q & {vp # xp & } x% ts $% p% t $} ~ #% wp | t # xrp t & # ~!t } t%wt#{p}s$k^Am

kAmx}s&$%#*zt* (~#si$~u%(p#t%trw}~{~v*}t% (~#z$sp%p|p}pvt|t}%k) ^ Akoni

$kAm~&rti p446? EFC6k ^ Am

kAmr @AJC: 89E qFD:? 6DD (: C6 a_aa]k^ Am

READ  Ongebreidelde angst voor windenergie kan de verloren wereld van Dougerland in gevaar brengen | archeologie

kAm! & qi _h ^ _a ^ a_aa _aidh p | ^ sx $ ri _h ^ _a ^ a_aa _aidh p | k ^ Am

kAmk2 9C67lQ9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_h_`__dfcf^6? Qm9EEAi ^^ HHH]3FD:? 6DDH: C6]4 @> ^? 6HD^9@>6^a_aa_h_`__dfcf^6? k^2mk^Am

Auteursrecht Business Wire 2022.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.